⚛ Підготовка наукового резерву. Педагогічна практика аспірантів

На кафедрах повинна проводитися активна робота з метою залучення студентів до науково-дослідних робіт. Кожен викладач кафедри повинен керувати по лінії науково-дослідних робіт студентами, а науковий керівник аспірантів повинен мати школу наукового резерву, що складається з декількох студентів різних курсів. До керівництва студентами повинні залучатися і аспіранти. У будь-якого аспіранта в ряді дисертаційних завдань завжди знайдеться невелике завдання, яка посильна для студента. Звичайно, в цьому випадку завдання перед студентом 1 курсу ставиться гранично конкретно, із зазначенням необхідної літератури, а також з рекомендацією певного способу розв'язання; студенту також даються поради щодо оформлення результатів науково-дослідних робіт та виготовленню необхідних експозиційних плакатів. Залучення аспірантів до керівництва науково-дослідними роботами приносить користь не тільки студентам, а й самим аспірантам як майбутнім педагогам вищої школи, яким доведеться керувати науково-дослідними роботами.

Важливий критерій новизни і практичної корисності наукових досліджень - патентно-ліцензійна робота, іншими словами, подання заявок на винаходи чи промислові зразки. Кожен аспірант, проводячи дослідження з технічних наук, протягом трьох років навчання в аспірантурі повинен представити не менше двох заявок. Так, в середньому на кожні дві заявки припадає одне рішення про видачу авторського свідоцтва або свідоцтва на промисловий зразок. Проведення патентного пошуку, що передує поданню заявки, значно розширює обізнаність аспіранта в прикладних можливостях його теоретичних досліджень, підказуючи йому шляхи впровадження результатів, отриманих в дисертації.

Випускники аспірантури займають у вузі викладацькі посади, тому роль і значення педагогічної практики, особливо для тих, хто не має досвіду роботи у вузі, - завдання першорядної важливості.

В історії науки і вищої школи чимало прикладів, коли видатний учений був слабким викладачем. Становище ускладнюється тим, що переважна більшість викладачів технічних вузів закінчило технічні спеціальності і ніколи не слухало курсів педагогіки, психології, дидактики і т. ін. У зв'язку з цим перед аспірантурою стоїть завдання підготувати не тільки кандидата наук, але і хорошого викладача. З цією метою аспіранти першого року повинні відвідувати лекції провідних професорів кафедри і свого наукового керівника і мати педагогічне навантаження - приблизно 50 годин. На першому році навчання аспіранти могли б проводити одне-два пробних практичних заняття, докладний зміст яких їм повинен дати науковий керівник і затвердити завідувач кафедри.

На другому році навчання аспіранти могли б прочитати пробні лекції (наприклад, на тих потоках, де викладають їх наукові керівники). До лекції аспіранти повинні готуватися два-три місяці (розробляючи детально її план і конспект, які проглядаються і підписуються науковим керівником аспіранта і затверджуються завідувачем кафедри). Необхідно, щоб на цих лекціях були присутні вільні від занять члени кафедри. На одному із засідань кафедри слід провести розбір пробних лекцій, оцінити змістовну частину лекції, якість записів на дошці, контакт з аудиторією, темп лекції, манеру її читання, окремі похибки.

Аспіранти кафедри мають залучатися також до підготовки навчально-методичних посібників. Це буде особливо корисно, якщо питання, що розглядаються в посібнику близькі до теми дисертаційного дослідження.