⚛ Новини

Увага!
Нові вимоги до оформлення дисертацій! (Наказ МОН від 12.01.2017 № 40).

Якщо коротко:
1) нова форма титульного листа (див.);
2) віднині в дисертаціях треба оформлювати анотацію (обсяг анотації становить 0,2-0,3 авторських аркуша):
Приклад анотації:
Сорокіна Н.В. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (012 - Дошкільна освіта). - Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2016
Зміст анотації
Ключові слова (5-15 слів, через кому)
Список публікацій здобувача
1. ...

3) невеликих змін зазнав вступ. Він має містити:
обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання);
мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта дослідження;
методи дослідження (перераховуються використані наукові методи дослідження та змістовно відзначається, що саме досліджувалось кожним методом; обґрунтовується вибір методів, що забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків);
наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше);
особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано наукові праці, обов’язково зазначається конкретний особистий внесок здобувача в такі праці або розробки;
здобувач має також додати посилання на дисертації співавторів, у яких було використано результати спільних робіт);
апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення);
структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, зазначається її загальний обсяг).
За наявності у вступі можуть також вказуватися:
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами - вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалося дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконувалася робота;
практичне значення отриманих результатів - надаються відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх практичного використання;
4) Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій (наприклад, Гарвардським стилем);
5) Обов’язковим додатком до дисертації є список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації (зазначаються назви конференції, конгресу, симпозіуму, семінару, школи, місце та дата проведення, форма участі).
І ще приємна новина: автореферат обіцяють невдовзі скасувати, адже за наявності анотації, переліку публікацій здобувача та обов'язкового розміщення дисертації в мережі Інтернет він ніби і не потрібен.

Замовляйте дисертацію у нас - і ви отримаєте її вже з урахуванням наведених нових вимог.